Hun opdracht kan slechts om gewich-tige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen

Het begrip «gewichtige redenen» wekt ten onrechte de indruk van een referentie naai’ de zwaarwichtige redenen geld nodig die een ontslag om dwingende redenen van een werknemer mogelijk maken. De gevallen aan-vaard als dringende redenen zijn slechts in zekere mate gelijklopend (o. m. het deelne¬men aan een aan de werkgever concurrerende activiteit, oneerlijkheid, afwezigheid op het krediet werk) (T. R. V. 1999, p. lenen 45, noot 13). 44. In een coöperatieve vennootschap kunnen de statuten de benoeming van bestuur¬ders beperken in de tijd. De algemene vergadering moet in dat geval ook tijdig voorzien in hun vervanging. 45. Het bestuurdersmandaat in een NV kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering . . Een motivering van deze beslissing is niet verplicht. De aandeel-houders zijn in principe niet verplicht de bestuurder te horen (cf in dit verband het ontslag van bestuurders van een NV, T. R. V. 1999, 171 e. v. ). 3. 6. Benoeming van een commissaris46. In de vennootschappen waar een commissaris vereist is, wordt deze benoemd voor een vaste termijn van drie jaar (drie boekjaren). Men moet dus tijdig zorgen voor de (her)benoeming van de commissarissen. Indien de vennootschap geen commissaris heeft, maar uit de laatste jaarrekening (die werd voorgelegd aan de algemene vergadering) blijkt dat de omvangcriteria bereikt zijn (criteria opgesomd in art. 15 W. Venn. ), moet de benoeming van een of meer commissarissen op de agenda vermeld worden. 47. In kleine vennootschappen waar geen commissaris benoemd wordt, moet de even-tuele benoemine van een commissaris OP de agenda worden geplaatst indien één of meer aandeelhouders/vennoten daarom hebben verzocht. . . . Rij gebrek aan een derseliike benoeming heeft elke aandeelhouder/vennoot, niettegenstaande elke tegenstrijdige sta-tutaire bepaling, dezelfde bevoegdheid als een commissaris om te onderzoeken en te controleren. 3. 7. Bezoldiging van bestuurders of zaakvoerders48. In sommige gevallen zijn de bezoldigingsmodaliteiten vastgelegd in de statuten. De meeste statuten bepalen evenwel dat de bezoldiging van de bestuurders door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

test