De bestuursopdracht kan echter ook kos¬teloos worden uitgeoefend

De bestuursopdracht kan echter ook kos¬teloos worden uitgeoefend. 3. 8. «Allerlei» of «Varia»49. Het punt «Allerlei» of «Varia» is te algemeen om een volwaardig agendapunt te zijn. Men moet er dan ook van uitgaan dat deze rubriek voorbehouden is voor de minder belangrijke mededelingen aan de algemene vergadering. Maatregelen die een zekere weerslag kunnen uitoefenen op de werking van de vennoot-schap, mogen hieronder niet opgenomen worden. 4. Inboud van de agenda bi] speciale gebeurtenissen50. Een jaarvergadering kan ook in bijzondere situaties beslissingen nemen die nor-maliter in een bijzondere of buitengewone algemene vergadering worden genomen. We denken dan aan uitzonderlijke omstandigheden zoals het verlies van een belangrijk deel van het kapitaal, quasi-inbrengen, voorstel van een statutenwijziging, omzetting van de vennootschap.

51. Het is niet noodzakelijk dat al die punten tot in de details omschreven worden in de agenda. Het volstaat dat men in het kort de punten vermeldt waarover de vergadering moet beslissen. 52. Verscheidene wetsbepalingen stipuleren dat de verslagen die moeten worden op-gemaakt door de raad van bestuur/zaalcvoerder en de commissaris, moeten worden aangekondigd in de agenda. Dit is het geval bij:- uitgifte van aandelen onder de fractie waarde; kapitaalverhogingen met inbrengen anders dan in geld;- kapitaalverhogingen met beperking of afschaffing van het voorkeurrecht;- wijziging krediet van het maatschappelijk doel;- het voorstel vanwege de raad van bestuur of de zaakvoerder(s) om de activiteit van de vennootschap voort te zetten ondanks de geleden verliezen;- de omzetting van vennootschappen. 5. Bekendmaking van de agenda53. De agenda wordt overgenomen in de oproepingsbrieven tot de jaarvergadering. Wanneer de agenda door de raad van bestuur van een NV wordt opgemaakt, moet het verslag van de bijeenkomst waarop de agenda werd opgemaakt in de notulen van de vergaderingen van de persoonlijke lening raad voorkomen. 6.

Toepasselijke wetgevingW. Venn. NV Artikel 532, 533, 552Comm. VA Artikel 657BVBA Artikel 63, 266, 268, 270, 274, 275, 276,277, 281, 282, 286, 287, 288, 321 HOOFDSTUK 4Voorbereiding van de jaarvergadering1. Inleiding54. De belangrijkste taak van de jaarlijkse algemene vergadering bestaat in het goed-keuren van de jaarrekening, een bestemming geven aan de winst en kwijting geven over het gevoerde beleid door het bestuur. Deze belangrijke beslissingen moeten goed voorbereid worden. We overlopen welke voorbereidingsmaatregelen moeten worden getroffen. 2. Opmaak van de jaarrekening55. Het Wetboek van Vennootschappen legt aan het bestuur van een NV, BVBA, Comm.

test