Alleen echte vergissingen kunnen nog door een nieuwe algemene vergadering worden rechtgezet

Hiertoe is een nieuwe beslissing van de algemene vergadering vereist (H. BRAECKMANS, «De nieuwe Vennoot-schappenwet van 18 juli 1991», R. W. 1992, nr. 31). 3. 4. De kwijting aan bestuurders/zaakvoerders en commissarissen39. De wet bepaalt dat de vergadering moet beslissen over de kwijting na de goedkeu-ring van de balans. 3. 5. Benoemingen en ontslag van bestuurders en zaakvoerders40. De wet bepaalt dat de bestuurders van een NV benoemd worden voor krediet een termijn van maximaal zes jaar (art. 518 § 3 W. Venn. k De statuten kunnen deze termiin echter inkorten. Men moet dus geld nodig tijdig in hun vervanging voorzien. 41. De zaakvoerders van een BVBA kunnen worden benoemd zonder beperking van duur of voor een bepaalde tijd. In dit laatste geval moet men, bij het verstrijken van het mandaat, op de algemene vergadering in hun vervanging voorzien. 42. Artikel 256 van het W. Venn. maakt een onderscheid tussen de zaakvoerder in de oprichtingsakte benoemd en de niet-statutaire zaakvoerder. De niet-statutaire zaakvoer¬der kan op grond van artikel 2004 van het B. W. ad nutum worden herroepen (Rb. Dendermonde 3 januari 1957, Rev. Prat. Soc. 1961, nr. 5002, 238). 43. Conform artikel 256 van het W. Venn. worden de zaakvoerders die door de ven-noten zonder beperking van duur in de akte van oprichting benoemd zijn, geacht persoonlijke lening be-noemd te zijn voor de duur van de vennootschap.

test